Định hướng phát triển

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP (Nhiệm Kỳ 2020 – 2025)
 

1. Mục tiêu tổng quát:        

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng xã Bình Dương giàu mạnh về kinh tế,  toàn diện về văn hóa - xã hội, vững chắc về Quốc phòng - An ninh, thành xã động lực về phát triển  kinh tế -xã hội của vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam.

2. Những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ:

 * Các chỉ tiêu về kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2020 – 2025 là: 10%.          

Trong đó:

- Ngành thương mại- dịch vụ tăng: 12%/năm

- Ngành TTCN và xây dựng tăng: 5,5%/năm

- Nông - Lâm - Thủy sản tăng: 2%/năm

- Cơ cấu kinh tế:

+ Thương mại-Dịch vụ: 57,64 % 

+ Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: 33,58%

+ Nông nghiệp:  8,78%                

- Tổng thu nhập đến năm 2025 năm ước đạt: 765,116 tỷ đồng (giá cố định 2010) và 1.332,905 tỷ đồng (giá hiện hành).                     

- Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 700 tấn.

Tổng sản lượng khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản bình quân/năm: 1.800 tấn (Sản lượng trên biển là: 800 tấn, trên sông là 1000 tấn).

- Tổng thu ngân sách tăng bình quân hàng năm: 10%.

- Thu nhập bình quân đầu người:  trên 60  triệu  đồng/ người/ năm

- Giá trị sản xuất bình quân/1 ha canh tác: 90 - 100 triệu đồng

- Đạt chuẩn xã nông thôn mới năm: 2021.

* Về văn hóa -  xã hội:

- Tỷ lệ trường đạt KĐCL và  chuẩn Quốc gia: 100%

- Số thôn, cơ quan duy trì đạt chuẩn văn hóa hàng năm:    100%.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên:   1,0%

Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới: 3%.

 Tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT :100%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 85%.

- Giải quyết việc làm bình quân mỗi năm: 100 - 150 người.

- Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm:10 hộ trở lên.

* Về môi trường:

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh: < 80%

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom: 90%

* Chỉ tiêu về Quốc phòng, an ninh

Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- 100% thôn, cơ quan, trường, trạm đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

* Về xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

- 100% các chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt: hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Bình quân hàng năm kết nạp 5 đảng viên mới trở lên.

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị đạt vững mạnh, xuất sắc

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu :

- Thực hiện có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp 2%/năm, đến năm 2025 giá trị sản xuất đạt trên 70 tỷ đồng, chiếm dưới 10% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế.

+ Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số: 25/2019/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thăng Bình về tích tụ tập trung ruộng đất ở huyện Thăng Bình giai đoạn 2020-2025 và đến 2030, đồng thời chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi  có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả và bền vững.

+ Phát triển toàn diện ngành thuỷ sản; chú trọng đánh bắt xa bờ kết hợp với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo và bảo vệ quyền lợi của ngư dân. Phát triển các cơ sở dịch vụ, hậu cần nghề cá.

+  Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy hiệu quả nội lực từ nguồn ngân sách xã và thực hiện công tác xã hội hóa  để xây dựng hoàn thành 5 tiêu chí còn lại  về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu  đạt chuẩn xã NTM  vào năm 2021.

- Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng quy mô vừa và nhỏ, các hộ cá thể mạnh dạn đầu tư vốn và các nguồn lực khác để phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ như: dịch vụ vận tải, du lịch, ăn uống, giải khát, viễn thông, vệ sinh môi trường, thu mua sản phẩm nông nghiệp, phục vụ sản xuất Nông nghiệp.

+ Chú trọng phát triển thương mại- dịch vụ - du lịch, khai thác thị trường nông thôn đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại, xây dựng mới chợ trung tâm xã để huy động bố trí, sắp xếp thu hút thêm tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán, từng bước hình thành khu trung tâm dịch vụ- thương mại. Hình thành khu bãi tắm gắn với dịch vụ nghỉ dưỡng, kết hợp với làng nghề nước mắm Cửa Khe và du lịch sinh thái dọc theo sông Trường Giang, với du lịch các địa danh lịch sử cách mạng trên địa bàn xã.   

Phấn đấu đến năm 2025, giá trị ngành thương mại- dịch vụ đạt 234,389 tỷ đồng, chiếm 43% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm.

-  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương thành lập các loại hình doanh nghiệp, sản xuất, gia công hàng tiểu thủ công nghiệp, mở rộng phát triển sản xuất. Huy động các nguồn lực để đầu tư các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề như: xây dựng, mộc dân dụng, cơ khí hàn gò, cơ sở lắp ráp nhôm kính, mua bán VLXD, … thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát triển tiểu thủ công nghiệp thu mua, sản xuất chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, thuỷ hải sản có trên địa bàn, giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động.

+ Tập trung chú trọng củng cố kiện toàn, mở rộng làng nghề truyền thống của địa phương hoạt động có hiệu quả, phát triển thêm nhiều nghề mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

+ Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành tiểu thủ công nghiệp- xây dựng là 5,5 %/năm, đến năm 2025 giá trị sản xuất đạt 267,437 tỷ đồng, chiếm 47%% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai,  nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất phục vụ phát triển KT – XH – QP – AN . phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư cho người dân khi bị ảnh hưởng các dự án, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn xã

- Tăng cường phát triển sự nghiệp văn hóa – TDTT , đưa cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời nông thôn mới, đô thị văn minh ” đi vào chiều sâu, chú trọng chất lượng và hiệu quả của phong trào. Phát triển phong trào thể thao quần chúng một cách sâu rộng trong sinh hoạt cộng đồng dân cư.

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo một cách toàn diện, đồng bộ.  Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TW 8 khóa XI, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục, đào tạo; vận động giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hội khuyến học của xã, các thôn, trường học và các họ tộc. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường đạt kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn quốc gia.

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình công tác giảm nghèo, an sinh xã hội .

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 46 – NQ / TW của Bộ chính trị  khóa XI về “ Công tác bảo vệ, chăm lo và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới ”. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế cơ sở. Giữ vững Chuẩn Quốc Gia về y tế xã giai đoạn 2020 – 2025.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, giáo dục công tác chính trị, công tác Đảng để lực lượng dân quân và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước ta, nhân thức rõ và đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam bằng diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới". Xây dựng lực lượng, huấn luyện dân quân, dự bị động viên; chủ động trong công tác sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chiến đấu trị an, tổ chức diễn tập các phương án ứng cứu khi có bão, lụt xảy ra. Làm tốt công tác đăng ký độ tuổi 17, công tác khám sức khỏe, đưa thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu giao, làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội..

-  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật để nhân dân tự giác thực hiện. Giữ vững AN chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Coi trọng công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ngay từ khu dân cư, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và bầu đại biểu Quốc hội tại xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động của hội đồng nhân dân; năng cao năng lực tham mưu, cụ thể hoá, chỉ đạo điều hành nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời đơn thư công dân và làm tốt công tác hòa giải ngay từ thôn tổ.

- Tích cực đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể từ xã đến cơ sở. Thực hiện quyết định số  217; 218 về giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, động viên hội viên, đoàn viên chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ,  đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội .

- Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khóa XII “ Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh”. Phấn đấu đạt 90% trở lên đảng viên tham gia học tập  Nghị quyết, 100% đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

Chính phủ điện tử

Tra cứu văn bản

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?